Ilja ut'e Reiden ( Uldrik 457 x Aan 416)

In opleiding

Fenna ut 'e Reiden ( Pier 448 x Oltman 317)

Menner, Johan Hielkema
Menner, Johan Hielkema

 

 

Nog in Opleiding/training

 

Tessa ut 'e Reiden (stendert 447 x Oltman 317)

Menner, Johan Hielkema
Menner, Johan Hielkema

 

 

Klasse B mennen KFPS Sportcompetitie 2018

Klasse L mennen Horses2fly sportcompetitie 2019

Hinne (Mintse 384 x Jacob 302)

Menner, Johan Hielkema
Menner, Johan Hielkema

 

 

3e, Klasse B mennen KFPS Sportcompetitie 2017 

4e, Klasse L mennen KFPS Sportcompetitie 2018