Fenna ut'e Reiden

Fenna ut

Fenna ut'e Reiden (Pier 448x Oltman 317)

Menner Johan Hielkema

Ilja ut'e Reiden

Ilja ut

Ilja ut'e Reiden ( Uldrik 457 x Aan 416)

Menner Johan Hielkema

Hinne

Hinne

 

 

Hinne (Mintse 384 x Jacob 302)

Menner Johan Hielkema

 

3e, Klasse B mennen KFPS Sportcompetitie 2017 

4e, Klasse L mennen KFPS Sportcompetitie 2018

Tessa ut'e Reiden

Tessa ut

Tessa ut'e Reiden ( Stendert 447 x Oltman 317)

Menner Johan Hielkema

 

Klasse B mennen KFPS Sportcompetitie 2018

Klasse L mennen Horses2fly sportcompetitie 2019